تبلیغات
آموزش وپرورش - .
 
آموزش وپرورش
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهرا عشوری
مطالب اخیر
دوشنبه 20 آذر 1391

هدف آموزش،پرورش فکری لاغراست.که نخجیرخودرا،خودشکارمی کند.  ---»      (( آلن ))                                                                                                                                                      هرآموزش وپرورشی که بدون ارتباط بانیازخودانگیخته ی دانش آموزان باشد،دیر یا زودازقلمرو زندگی آنهاخارج می شود.  ---»     ((پائولوفریره))

دانش وآموزشی که باتفکرپیوندنخورد،مرده وجامدومانع تفکراست.وکسی که ذهنش راباچنین دانشی پرکند،هیچ گاه ازتفکرمستقل بهره مندنخواهدشد.  ---»     ((جان دیویی))                                                

آموزش وپرورش راستین،نمی آموزدکه چگونه رقابت کنی،بلکه می آموزدکه چگونه همکاری کنی،نمی آموزدکه چگونه بجنگی ونفراول شوی!بلکه می آموزدکه خلاق باشی،دوست بداری،وسپاس گذاری کنی،بی آنکه خودرابادیگری مقایسه کنی.   ---»        ((اوشو))

آموزش وپرورش درپایان قرن نوزدهم:

درآغازقرن بیستم اکثریت مردم جهان ازآموزش وپرورش رسمی محروم بودند.سه چهارم جمعیت جهان درکشورهای زراعتی می زیستندوتغییرات تربیتیِ به وقوع پیوسته درهزارسال گذشته اثرچندانی برآنان نگذاشته بود.درسال1900قریب 70درصدازجمعیت بالای پانزده سال و95درصدازهمین جمعیت درکشورهای کم پیشرفته ازنعمت سوادبی بهره بودند.صرف باسوادشدن خودهمواره مسئله ای رام نشدنی بود.حد لجاجت آن رامی توان باتوجه به این نکته دریافت که نیم قرن بعددرسال1950ارقام یادشده به ترتیبوبه تقریب44درصدو64درصدودرسال1970،34درصدو50درصدبود.درپاره ای ازکشورهامانند ایران وهندوستان وچین که بیسوادی بیدادمی کرد،فرهنگ شکوفان ودیرینه ای نیزوجودداشت ولی درآغازقرن بیستم هنوزدرانحصارعده ای محدودبود.ازاین کشورها تنها ژاپن بودکه درنیمه ی قرن دوم قرن نوزدهم به پیشرفت های چشمگیری دست یافته وبه عنوان کشورنمونه فراوان موردمطالعه ی کشورهای دیگرقاره ی آسیاقرارگرفته بود.درمیان ملل پیشرفته تروصنعتی ترِ امریکای شمالی،اروپای غربی ومستعمرات انگلیسی استرالیاونیوزلندآموزش وپرورش همگانی به خوبی پا گرفته بود.دست کم شش سال آموزش ابتدایی اجباری برای همه ی کودکان درآغازقرن بیستم امری عادی بود.گسترش چشمگیرآموزش متوسطه همگانی موردملاحظه ی جدی قرارداشت؛ونظام آموزش عالی محدودولی روبه رشدی درکاربود.درسال1900در ایالات متحده قریب72درصدازگروه سنی5تا17سال بهمدرسه می رفتند.این نسبت درانگلستان64درصدودراسترالیا52درصدبود.

سه دوره ی آموزش وپرورش درقرن بیستم:

آموزش وپرورش درقرن بیستم سه دوره ی قابل تشخیص راپشت سرگذاشته است:  [یک]بیداری،حدوداً1900-1916 :ازدهه ی1890تازمان جنگ جهانی اول،خیزشی عمومی درآموزش وپرورش،چه درنظروچه درعمل وجودداشت.نیروهای محرکی چون توسعه ی صنعتی،بلندپروازی طبقه ی میانه،وملی گرایی،شروع به هدایت افکاربه سمت امکان بهره برداری گسترده ترازآموزش وپرورش برای پیشبرد این علایقجدیدکرده بود.ازاین رو وظایف جدیدی مطرح شد،برخوردهای تازه ای باآموزش وپرورش موردبحث قرارگرفت،واصلاحاتی،اغلب ملایم ومحافظه کارانه ولی گاه افراطی برای پاسخگویی به وضعیت جدیدمعمول شد. [دو]امیدواری،1916-1945 :دوره ی دوم حدوداًدرسال1916آغازشدکه جان دیویی مرامنامه ی تربیتی کلاسیک خودرابانام(دموکراسیوآموزش وپرورش)به رشته ی تحریردرآورد.این دوره تاسال های آخرجنگ جهانی دوم ادامه یافت.گرایش های دوره ی اول تحکیم شدند،ولی تضادمیان تربیت عوام ونخبگان تشدیدشد.خوش بینی که جنگ جهانی اول به ارمغان آوردوبازنگری اصولی درمسائل اجتماعی،سیاسی واقتصادی که رکودسال های1930مطرح ساخت، برای آموزشگران حکم یک فراخوان وانگیزه رایافت.زمان،زمان امیدواری بود.دراین دوره آرمان هابیانی مشخص یافتند،رابطه ی آموزش وپرورش باجامعه به دقت کاویده شد وبسیاری اقدامات وتجربیات تازه به عمل آمدکه رفته رفته منشأتغییرات بنیادین وگسترده ای دراهداف،محتوا،وروش های آموزش شد. [سه]بازسازی وگسترش،1945-1975 :پس ازجنگ جهانی دوم درآغاز،یک دوره ی تجدیدنظرمحض وجود داشت.نظرات بیان شده دردهه های1920و1930مبنای ساختارهای نوینی شدندتابه مقتضیات مبرم میانه ی قرن پاسخ گویند.اینک عصربرنامه ریزی بود،عصری که درآن مناطق کم پیشرفته ی جهان سریعاًبه آگاهی ملی دست یافتندودرپی آن برآمدندکه ازآموزش وپرورش به عنوان وسیله ای برای دستیابی به وحدت اجتماعی وقدرت اقتصادی استفاده کنند.مشخصه ی مرحله ی دوم این دوره،توسعه ی مداوم هم درکشورهای پیشرفته وهم درممالک کم پیشرفته،وارائه ی برنامه هایی متنوع جهت تنظیم مجددبرنامه ی درسی مدارس برای سازگاری باتغییرات انقلابی بودکه درعلم،تکنولوژی،وسازمان اجتماعی درحال وقوع بود.

آموزش وپرورش وانقلاب درقرن بیستم:

آموزش وپرورش دربیشترطول تاریخ بشرعمدتاًبه انتقال سنن فکری واخلاقی مستقر،انطباق محافظه کارانه بااوضاع جدید،وآماده سازی جوانان برای گذران زندگی اشتغال داشته است.آموزش وپرورش قرن بیستم ازقماش دیگری است.البته هنوز ازمحافظه کاری خودکاملاًدست نکشیده است،امابه نحوی فعالترکوشیده است ازسنن مستقربازخواست کندوپیوندبگسلد.عزمش نه تنهاحفاظت،بلکه همچنین انتقادوبازسازی بوده است.درعصرانقلاب،دانسته های کهن واصول پیشین مناسب خودراازدست می دهند،معیارهای گذشته رنگ می بازد،واشکال سازمانی کهنه بی موردمی شود.حتی شیوه های اساسی اندیشیدن موردسؤال قرارمی گیرد.مدارس ازآغازقرن بادرجات مختلفی ازآگاهی،توانایی واشتیاق درنقش جدیدخودفرورفته اند.آنجاکه انقلاب سیاسی به یکباره رخ داده است،آنهابه سرعت دست به کارشده اندتانظراتی رابیاموزند،آن گونه شخص هاوخصوصیت هایی رابپرورند،وازامیدهایی پشتیبانی کنندکه آرمان های جامعه ی نوین رامتحقق می ساخته است.درجایی که انقلاب تدریجی تربوده است ،برنامه های درسی خودراغالباً با آهستگی وبی میلی تغییرداده اندتاگرایش های تازه رامحسوب دارد واز آنها تعبیری رضایت بخش تربه دست دهد؛فعالیت های خودراگسترش داده اند تا تک تک شاگردان درجامعه ی درحال تغییرازتربیت مناسب برخوردارگردند؛وبه امیدهاوآرزوهای تعدادروزافزونی ازجوانان دامن زده اند تا ازمجرای آموزش پرورش درطلب ترقی فردی ورفاه عمومی جامعه برآیند.مدارس ازطریق روش آموزشی وطرح سازمانی خودکوشیده اندبه نیازهای عصرجدیدپاسخ گویند.ازاین رو نقش آنهاهم تخریب گرانه وهم سازنده بوده است.برای مثال ،آموزش روش علمی وفنون نقد  ادبی وتاریخی،تدارک آموزش ابتدایی بسیار متنوع ومدارس متوسطه نسبتا جامع،وگسترش فراوان امکاناتی آموزشی،همه از تضعیف کننده های مستقرزیستن واندیشیدن بوده است. از سوی دیگر پیوندی که میان اهداف سیاسی ومراحل تربیتی ایجادشده،عامل مهمی در شکل گیری انواع مختلف جوامع توده ای بوده است که درقرن بیستمبه وجودآمده اند.وارتقای عمومی سطح فرهنگی درپی گسترش آموزش،درمیان بسیاری ازملل،شناخت تازه ای ازامکانات انسان پدیدآورده وبرای رفاه اجتماعی معیارهای بالاتری رامدنظرقرارداده است.بااین همه،چنین هم نبوده است که پیشرفت بدون وقفه صورت گیرد.عوامل بسیاری موجب تأخیروباعث زحمت بوده است.آموزش درمدارس ناقص ونامرتب بوده است.اهداف بلندپروازانه را ابزارناقص به زیرکشیده است.اصلاحات ارزشمندغالباًتنهاکاری که انجام داده اند از پا درافکندن بوده است،زیرایا آموزگاران آماده ی اجرای آنهانبوده اند یا مردم آمادگی پذیرش آنهارانداشته اند.ابتکارات درمیان کارهای گریزناپذیرروزمره گمشده است.حرفه ی آموزش همواره به نظم وانضباط گرایش داشته ومعمولاًازنوآوری هایی که امورجاری رابه هم می ریزند باروی خوش استقبال نکرده است.گرایش به ایستادگی دربرابرچیزهای تازه وجلوگیری ازتغییر درقرن بیستم باافزایش فراوان مسئولیت های تربیتی تشدیدشد.رشدقابل توجه سازمان های آموزشی باجریانات ونظارت های اداری همراه بودکه گاه به دلیل وسعت بسیارشان می توانستنداصلاحات گسترده ای راباسرعت به مرحله ی اجرادرآورند،اما عموماًازسرعت پیشرفت می کاستندوسدراه تغییرات بنیادین می شدند.درمؤسسات آموزشی بزرگ معمولاًتأکیدبرثبات وترفیع برحسب ارشدیت بود.توجه آنهابه اداره ی خوب امور روزمره بودوپول یا وقت زیادی نداشتندکه صرف نوآوری هاکنند.تعدادی ازجریان های سیاسی واجتماعی نیزکه بانی تغییرات آموزشی اساسی بودند از جهاتی بازدارنده ازکار درآمدند.برای نمونه:ملی گرایی که درکشورهای غربی وممالک مستعمراتی پیشین محرکی قوی بود،زیرسلطه ی فاشیسم به آموزش وپرورش تأکیدی بک جانبهداردکه تحولات نویدبخش دیگری رالگدمال کرد.خواست برابری فرصت ها،انگیزه ی گسترش آموزش وپرورش شد.اماهمچنین دربسیاری ازکشورهادرتلاش برای اجتناب ازتبعیض به یکنواختی دربرنامه های درسی انجامیدوبرای آنکه جانب انصاف رادرگزینش محصل برای آموزش بیشتررعایت کندمنجربه وابستگی بسیاربه جزوات وامتحانات تجویزشده گردید.گه گاه ارتجاع نیزخودی نشان داده است.منافع سود اکران آمریکایی،تقاضاهای برنامه ریزان روسی،تمایلات روشنفکران فرانسوی،تلقیات ملی گرایان آفریقایی- که هریک از جهانی نفوذی ریشه ای بوده است-گاه به نحوی محافظه کارانه وموًثراز منابع خود به زیان ترقیات مطلوب پاره ای از آموزشکران معاصر حراست کرده اند.ولی روی هم رفته حرفه ی آموزش به آرامی دبر روش های خود ومحتوای دروس تجدید نظر کرده تا با حرکت کلی قرن هماهنگ گردد وگاه از آن پیشی گیرد.آموزش وپرورش موفق شده است نقشی کاملاً متغیر در بازسازی دایمی جامعه بازی کند.درطی قرن ،سه گرایش اساسی ومرتبط وجود داشته است:گرایش به سیاسی کردن آموزش وپرورش؛کوشش در بهسازی از طریق آموزش وپرورش؛تغییرجهت فرایندآم.زش وپرورش ازکارآموزش به سمت پرورش طیف وسیع تری ازرفتارهای انسان. [یک]سیاسی شدن آموزش وپرورش:سیاسی شدن آموزش وپرورش درسه مرحله رخ داد:(الف).هدف مرحله ی اول وحدت بود.تلاش برای ساختن آمریکایی های خوب ازمهاجران اروپایی،استفاده ازفرمان امپراتوری سال1890درمدارس ژاپن برای وحدت بخشیدن به همه ی ژاپنی ها دراطاعت صادقانه ازامپراتور،جشن های روزملی،مراسم یادبود،ترانه ها،نوشته هاومتون تاریخی میهن پرستانه ی انگلستان،استرالیا،فرانسه،ایتالیاوتقریباًهرملت دیگری،کلاًبرای این بودکه باالقای احساسات وتلقیات مشترک  مردم کشور رادریک پیمان مشترک،وفاداری همبسته سازد.کابرلی که درسال1909مطلبی درباره ی تغییر مفهوم آموزش وپرورش درایالات امریکانوشت،این وضع رابه خوبی بیان کرد:«مدارس بیش ازپیش موظف می شوند ذهنیتاجتماعی وسیاسی خاصی راالقاکنند که درمیان تنوع به وحدت می انجامدوبه اقدام مشترک برای نگهداری وبهسازی نهادهای دموکراتیک مامنجر می شود.»این وظیفه ی مدارس،یعنی ایجادتعهد درنسل جوان،درخلال جنگ جهانی اول حدّت یافت واین بارنیزپاسخی بودبه انقلابات سیاسی متعدد در دوره ی بین دوجنگ وجنبش های استقلال طلبانه درکشورهای درحال رشد درسال های پس ازجنگ جهانی دوم.ملی گرایی،نیرومندترین عامل کمک به وحدت بودوبا بیشترینپشتکار درمدارس تشویق می شد.رقابت های ملی اوایل قرن بیستم آموزشگران را برآن داشت که راه هایی برای بالابردن آگاهیشاگردانشان ازکشورخویش وتقویت عزم آنان به پیشبردمنافع آن پیداکنند.شاگردان به لحاظ فکری باافزایش جنبه ی ملی برنامه ی درسی مدارس،وازلحاظ عاطفی باسخنرانی ها،نمادها،نمایش ها وجشن های میهن پرستانه  باملت خودپیوندمی یافتند.درخلال دوجنگ جهانی ودر دوره ی میان آنهاآموزش های ملی گرایانه به راه افراط رفتند.بازدردهه های1950و1960دولت های ملی جدیدی که تازه ازبنداستعمار رسته بودند ونیازبه ایجادپیوندهاوپایبندی های تازه داشتند،مدارس رابه کمک فراخواندند.سپس تلاش بسیاری برای یافتن مواد درسی بومی ومناسب آغازشد وموسیقی وترانه هاوآیین های بومی ومیهن پرستانه باشور بسیارترویج شد.در روند تأمین وفاداری وخدمت صادقانه ی آحادجمعیت به طرز زندگی یاحزب سیاسی صاحب قدرت،دستگاه پیچیده ای برای ترغیب مردم به کارافتاد.مدرسه وغالباًسازمانجوانانی که وابسته به آن بود درکانون عملیاتقرارداشت.قرن بیستم با انواع جهان بینی های رقیب وجنبش های انقلابیش مبدل به عصر ترقیب شد ومنابع آموزشی به نحوی اساسی وغالباًنبوغ آسا درکار ترغیب شرکت داده شدند.مائوتسه تونگ که کشورش فرماندهی رابه سیاست سپرد وازکشورهایی شدکه بیشترین تعهد رابه اشباع آموزش وپرورش ازسیاست داشتند،وضع راخلاصه کردواظهار داشت:«نداشتن دید سیاسیِ درست،مثل نداشتن روح است وازاین رو برای جوانان چینی هدف اولیه ی آموزش وپرورش،خدمت به سیاست پرولتاریایی است.» (ب).عدالت اجتماعی،اقتصادی وسیاسی هدف مرحله ی دوم سیاسی کردن آموزش وپرورش بود.این هدف پیوند نزدیکی با دومین گرایش عمده ی آموزش وپرورش درقرن بیستم یعنی کوشش دربهسازی عمومی داشت.بیشترخط مشی هایی که رفاه اجتماعی وبهزیستی عمومی را مدنظر داشتند،اگربا سیاست پیوندهای محکمی نداشتند،دست کم ازمعنای سیاسی برخورداربودند.کارایی اجتماعی یکی از اهداف آموزش وپرورش بودکه درنیمه ی نخست قرن بیستم موردبحث بسیارقرار داشت ومعمولاًسه چیزمعنی می داد:اینکه شاگردباید نظرات اساسی راجذب کندوسازمان مدنی کشورش رابشناسد؛اینکه باید ازآموزش عمومی وحرفه ای کافی وانعطاف پذیری برخوردارگرددتا بتواند شهروند مفیدی بشود ؛واینکه به عنوان یک شهروندخوب بایدازضعف هاوقوت های جامعه ی خویش آگاه باشدوآمادگی آن را داشته باشد که کمک کند تا جامعه بابیشترین بازدهی به کارش ادامه دهد.برای دستیابی به هدف آفرینی پیشبرد رفاه عمومی،شاگرد باید مالاًدرموقعیتی قرار گیرد که بتواندبه عنوان شهر وندخوب ومفیدی عمل کند. پس باید فرصت کافی برای آماده شدن وخدمت کردن به جامعه موجود باشد.بدین سان دستیابی به برابری فرصت ها مشخصه ی اصلی این مرحله شد.ابتدا اهمیت داشت که آموزش ابتداییدر دسترس همگان قرارگیرد .این در کشور های پشرفته در کوتاه زمانی پس ا زآغاز قرن بیستم تا حد زیادی بر آورده شد .ولی چون پیچیده گی های تمدن چند برابر شدوزمان بیشتر ونحتگی بیشتر برای داشتن درکی ابتدایی از آن لازم آمد،قرن جدید دریافت که وظیفه اش زاراارائه

 

 

ا                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                               نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 16 آذر 1397 12:09 ق.ظ

Kudos. Quite a lot of posts.

generic cialis pill online safe site to buy cialis online cialis 20 mg effectiveness achat cialis en itali estudios de cialis genricos tarif cialis france cialis kaufen wo we recommend cialis best buy buying cialis overnight cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:57 ق.ظ

You stated that fantastically.
online prescriptions cialis free cialis cialis for sale south africa acquisto online cialis cialis online holland buy generic cialis cialis for bph acheter du cialis a geneve cialis e hiv cialis ahumada
سه شنبه 13 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Really tons of wonderful tips!
compare prices cialis uk cialis authentique suisse import cialis american pharmacy cialis generic cialis soft gels side effects for cialis cialis prezzo al pubblico interactions for cialis cost of cialis cvs cialis tablets for sale
سه شنبه 13 آذر 1397 01:02 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 5mg prix buy cialis how to buy cialis online usa order cialis from india we choice free trial of cialis cialis 20mg tadalafil 20 mg cialis prezzo di mercato cialis 5mg prix can i take cialis and ecstasy
دوشنبه 12 آذر 1397 12:40 ق.ظ

Wonderful posts, Thanks!
comprar cialis 10 espa241a acheter cialis kamagra cialis cuantos mg hay rx cialis para comprar cialis daily dose generic cialis alternative compare prices cialis uk cialis y deporte acheter cialis kamagra free generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:31 ق.ظ

You actually mentioned it wonderfully!
generic cialis 20mg uk cialis in sconto the best choice cialis woman cialis generika generic cialis review uk cialis kaufen wo click now cialis from canada achat cialis en suisse only here cialis pills usa cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 12:36 ق.ظ

Awesome write ups. With thanks!
online cialis cialis tadalafil online online cialis free cialis cialis 20 mg cialis generika in deutschland kaufen prices for cialis 50mg only now cialis 20 mg tadalafil 20mg compare prices cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 12:07 ق.ظ

Amazing plenty of very good advice!
cialis with 2 days delivery cialis alternative cialis generico en mexico cialis 5 effetti collaterali tadalafil cialis 20 mg if a woman takes a mans cialis cialis pills price each the best choice cialis woman cialis soft tabs for sale
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:55 ب.ظ

Regards. Valuable information!
cialis preise schweiz ou trouver cialis sur le net acheter cialis meilleur pri 5 mg cialis coupon printable discount cialis generic cialis 20mg tablets cialis official site purchasing cialis on the internet 200 cialis coupon costo in farmacia cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:54 ق.ظ

Regards. I value this.
generic cialis soft gels cialis tadalafil online cialis rezeptfrei sterreich viagra cialis levitra cialis per paypa cialis rezeptfrei sterreich india cialis 100mg cost chinese cialis 50 mg cialis pills in singapore cialis 5 mg para diabeticos
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:35 ق.ظ

Cheers, Very good stuff!
levitra 10 mg kopen vardenafil buy 10 mg levitra buy levitra generic levitra 10 mg kopen generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online levitra 20 mg buy levitra online
سه شنبه 10 مهر 1397 02:09 ق.ظ

You've made your position quite nicely.!
cialis side effects cialis canadian drugs cialis generique 5 mg cialis vs viagra buy brand cialis cheap cialis et insomni cialis farmacias guadalajara tadalafilo ou trouver cialis sur le net click here take cialis
شنبه 7 مهر 1397 11:56 ب.ظ

Many thanks! Good stuff!
order cialis from india cialis for sale in europa price cialis wal mart pharmacy enter site very cheap cialis il cialis quanto costa order a sample of cialis cialis baratos compran uk click now cialis from canada cialis alternative tadalafil
شنبه 7 مهر 1397 08:32 ب.ظ

Good info. Thanks a lot!
cialis online how do cialis pills work cialis for bph we like it safe cheap cialis cheap cialis generic cialis review uk generic cialis levitra we like it cialis price pastillas cialis y alcoho cialis generic
شنبه 31 شهریور 1397 03:16 ب.ظ

Factor clearly used!!
drugs for sale usa canada viagra reputable canadian prescriptions online canada online pharmacy online pharmacy canada drugstore online canada canadian rxlist cialis canadian pharmacy canadian pharmacy cialis pharmacy canada online prescriptions
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:55 ب.ظ

Lovely posts, Kudos.
precios cialis peru are there generic cialis cialis 5 mg we choice free trial of cialis click now buy cialis brand we use it 50 mg cialis dose can i take cialis and ecstasy cialis preise schweiz 40 mg cialis what if i take prix de cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:40 ق.ظ

With thanks! Fantastic information.
cialis sans ordonnance 40 mg cialis what if i take cialis professional from usa side effects for cialis generic cialis review uk cialis free trial cialis 100 mg 30 tablet calis cialis generique price cialis per pill
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:51 ب.ظ

You expressed this really well!
drugstore online india good canadian online pharmacies canadian online pharmacies legal canadian pharmaceuticals reviews most reliable canadian online pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacy king canada online pharmacies surrey north west pharmacy canada drugs for sale on internet
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:53 ق.ظ

This is nicely expressed. .
buy viagra overnight delivery generic pharmacy online generic viagra online pharmacy order viagra online sildenafil tablets online where can you purchase viagra generic sildenafil buy viagra generic where can i buy viagra uk buy generic viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:49 ق.ظ

You revealed it terrifically!
tadalafil 10 mg free generic cialis cialis free trial opinioni cialis generico legalidad de comprar cialis cialis farmacias guadalajara generic cialis 20mg tablets price cialis wal mart pharmacy get cheap cialis discount cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:59 ق.ظ

Useful info. Kudos!
canadian drugs generic cialis cialis generika cialis super kamagra try it no rx cialis cialis generika price cialis per pill cialis coupons printable buy cialis online nz cialis generika cialis generico online
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:49 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
buy sildenafil uk lowest price viagra how to buy generic viagra online pharmacy sildenafil viagra tablets online purchase order viagra online without a prescription buy super viagra sildenafil and viagra where to buy viagra over the counter online pharmacy online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:55 ق.ظ

Great write ups. Cheers.
rx cialis para comprar cialis savings card cialis dosage cialis usa cost cialis tadalafil online cialis super kamagra cialis generika online prescriptions cialis wow cialis 20 side effects for cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:14 ق.ظ

Fine material. Cheers.
look here cialis order on line cialis 30 day trial coupon deutschland cialis online buy cialis online nz cialis canada cialis generique 5 mg pastillas cialis y alcoho cialis patentablauf in deutschland canadian cialis cialis wir preise
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:31 ب.ظ

Well voiced indeed! !
we like it cialis soft gel enter site natural cialis cialis online deutschland cialis online cialis y deporte miglior cialis generico cialis taglich purchase once a day cialis tadalafil 5mg cialis free trial
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:49 ق.ظ

With thanks. Valuable stuff.
buy viagra online using paypal buy viagra soft how to buy viagra without seeing a doctor purchase viagra online uk buyviagra i want to buy viagra online buy generic viagra online safely generic viagra cheap buy generic viagra online without prescription viagra to buy uk
جمعه 17 فروردین 1397 06:34 ب.ظ

You actually mentioned this terrifically.
cialis with 2 days delivery generic cialis at walmart prezzo di cialis in bulgaria generic cialis at the pharmacy tadalafil where do you buy cialis cialis e hiv cialis generisches kanada acheter du cialis a geneve acheter cialis meilleur pri
جمعه 3 فروردین 1397 02:33 ب.ظ

This is nicely expressed! !
acquisto online cialis cialis official site buy cialis uk no prescription buy cialis uk no prescription buy cialis online nz enter site very cheap cialis cialis dose 30mg prices for cialis 50mg cialis prezzo di mercato cialis online
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:34 ب.ظ

Really quite a lot of excellent information!
link for you cialis price prezzo cialis a buon mercato cialis price thailand cialis baratos compran uk cialis from canada generic cialis tadalafil cialis 5 mg scheda tecnica ou acheter du cialis pas cher cialis generika cialis preise schweiz
شنبه 5 اسفند 1396 07:44 ق.ظ
چطوری آیا می دانید اگر هر پلاگین برای کمک به بهینه سازی موتورهای جستجو کمک کند؟ من هستم
تلاش برای گرفتن وبلاگ من برای برخی از کلمات کلیدی هدفمند اما من نیستم
دیدن نتایج بسیار خوب اگر می دانید از هر گونه لطفا
اشتراک گذاری. متشکرم!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی