تبلیغات
آموزش وپرورش - .
 
آموزش وپرورش
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهرا عشوری
مطالب اخیر
دوشنبه 20 آذر 1391

معلمان دراین مراسم تشرف کسانی هستندکه شخص نمی شناسد،درواقع اقوام شخص درقبیله ی دیگرکه شخص تاحالاندیده است.آیین تشرف عمومأعملی نیست بلکه درآن ارزش های فرهنگی،مذهب قبیله ای،افسانه ها،فلسفه،تاریخ مراسم ها وآداب ورسوم واطلاعات دیگرتدریس می شود.این مراسم[به ویژه بخش مذهبی آن]ازاهمیت زیادی برخوردارولازمه عضویت درقبیله بوده است

آموزش درایران باستان:

درفلات ایران دست کم ازپانزده هزارسال پیش انسان زندگی می کرده است.درباره ی چگونگی آموزش وپرورش،مردمانی که پیش ازآریایی هادراین سرزمین زندگی می کردندآگاهی چندانی دردسترس نیست.نزدیک به چهارهزارسال پیش آریایی هاوازآن جمله:مادها،پارت ها،وپارس ها به سرزمین ایران مهاجرت کردند.مادهادرغرب وپارس هادرجنوب وپارت هادرشرق فلات ایران ماندگارشدندوحکومت هایی تشکیل دادند.مادهادرحدود700سال پیش ازمیلاددرسرزمین های غرب ایران چیره شدندودولت ماد را بنیان گذاشتند.دردوره ی مادها،کودکان ونوجوانان راه ورسم زندگی وکاروجنگاوری رادرخانه وایل می آموختند.آموزش رسمی نزد روحانیان بود.روحانیان گذشته ازخواندن ونوشتن،اصول ومراسم دینی،اخترشناسی وشیوه های پیشگویی سرنوشت دیگران رادرمراکزدینی فرامی گرفتند.مردم دیگر ازخواندن ونوشتن بی بهره بودند.مادهاخطی شبیه خط میخی داشتند.درزمان حکومت کورش وجانشینانش درایران آموزش تحت تأثیراخلاقیات زرتشتی ونیازهای نظامی جامعه بود.چهارطبقه ی اجتماعی نیازهایشان راتوسط آموزش برطرفمی کردند:روحانیون،جنگجوها،کشاورزان وبازرگانان.اخلاقیات زرتشتی آموزش                                       رادرجهت پرورش افکارخوب،کلام خوب وکارهای خوب می دید.تعلیم وتربیت دراین دوران تأکیدزیادی روی پیوندهای خانوادگی واحساسات گروهی،پذیرش حکومت پادشاه،تعلیمات مذهبی،آماده سازی های نظامی داشت.آموزش دردوران هخامنشی به صورت دولتی انجام نمی شدوآموزش های اولیه در خانه انجام می شد.فرزندانی که به طبقات بالا متعلق وبودندمی توانستند درسن هفت سالگی به مدارس در دیوان هابروند.درمراحل بالای آموزش به دانش آموزان قوانین وحقوق،پزشکی،ریاضی،جغرافیا،موسیقی،ونجوم یاد میدادند.مدارس نظامی خاصی هم موجودبود.بافتح ایران توسط اسکندرکبیر،روش های آموزشی یونانی جای روش های آموزشی دردوران هخامنشی راگرفت واین رویه دردوران حکومت پارتی ها نیزادامه یافت.ولی باروی کارآمدن سلسله ی ساسانی درایران،نحوه ی آموزشی سنتی ایرانی مجدد احیاشده،توسعه وتکمیل یافت.بزرگترین دستاوردآن دوران تأسیس دانشگاه گندیشاپوربودکه نقش عمده ای درتوسعه ی آموزش پیشرفته داشت.

آموزش مدرن درایران(آموزش وپرورش درایران):

شروع آموزش به نحوه ی مدرن درایران باتأسیس مدرسه ی دارالفنون درتهران وبه همت امیرکبیررقم خورد.دردارالفنون علوم فنی،علوم طبیعی وهمچنین کمی علوم انسانی توسط اساتیدخارجی،وتحت رضایت رضاقلی خان،تدریس می شد.تأسیس این مدرسه باعث ترجمه ی آثارمختلفی اززبان های اروپایی به فارسی شد.رضاشاه سبب ایجادتغییرات عمده ای درسیستم آموزشی ایران می باشد.به عنوان بخشی ازبرنامه ی غربی سازی ،مدرن سازی وتمرکزاداره ی امور،اومکتب خانه هارابرچید.مکتب هاجاهایی بودندکه درآنهابه تمامی دانش آموزان درهرسنی که بودنددریک اتاق توسط یک آخوندآموزش داده می شد.رضاشاه دستوردادکه تمامی افرادجامعه،دختروپسر،به صورت اجباری به مدارس دولتی بروند.واینکه محتوای کتاب های درسی به روزومدرن شوند.اومحلی برای تربیت معلمین ایجادکرد،وهمچنین دانشگاه تهران رابنانهاد.چندسال بعدرضاشاه دستوردراختیارگرفتنودولتی کردن تمامی مدارس خارجی تبلیغی مسیحی(میسوندی)راداد.بیشترمدرسه های عالی آن زمان،مانند دارالمعلمین عالی(دانشسرای عالی)،مدرسه ی حقوق وعلوم سیاسی(دانشکده ی حقوق)ومدرسه ی عالی طب(دانشکده ی پزشکی)درشماردانشکده های این دانشگاه درآمدند.باتأسیس دانشگاه تهران دانش آموزان توانستندپس ازبه پایان رساندن دوره ی دبیرستان دررشته های ادبیات وفلسفه،علوم تربیتی،پزشکی،حقوق،علوم طبیعی،ریاضی،علوم معقول ومنقول ومهندسی به تحصیل بپردازند.بعدهادانشگاه تهران گسترش یافت ودارای دانشکده هاورشته های درسی دیگری شد.آموزش وپرورش درایران بیشترمتمایل به روش پیاژه می باشدولی درعمل شیوه هایی که پیاژه برآن تأکیدکرده است عملی نمی شود.آموزش درایران بیشترمعلم،محتوامحوربوده وکودک درجریان یادگیری بیشترنقش انبارکننده دارد.درسال های اخیروزارت آموزش وپرورش ایران درپس این بوده است که تغییراتی اساسی درشیوه ی آموزش کودکان به وجودآوردولی این تغییرات بشترجنبه ی کمیتی داشته وکمتربه کیفیت آموزش توجه داشته است.       

اهداف کلی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران:                                                                                                                                       مصوب جلسه ی626-تاریخ 30/7/1377،شماره ی ابلاغ 350/120-تاریخ 24/8/1377:   کمال انسان درنظام تعلیم وتربیت اسلامی،رسیدن به قرب الهی است. این هدف نمایی به اهداف زیرتقسیم می شود:)الف)،اهداف اعتقادی:  1-ایجاددر زمینه ی لازم برایخودنشناسی وخدا شناسی وتقویت روحیه یحقیقت جویی؛2-تقویت ایمان واعتقادبه مبانی اسلام بسط بینش الهی براساس قرآن کریم وسنت پیامبر(ص)وائمه ی معصومین(ع)بامراعات اصول12و13قانون اساسی درموردپیروان مذاهب اسلامی واقلیت های دینی؛3-پرورش روحیه ی پزیرش حاکمیت مطلق خداوندبرجهان وانسان واعمال این حاکمیت درجامعه براساس اصل ولایت فقیه؛ (ب)،اهداف اخلاقی: 1-تزکیه وتهذیب نفس ورشدفضایل ومکارم اخلاقی براساس ایمان به خداوتقوای اسلامی؛2-پرورش روحیه ی تعبد الهیوالتزام عملی به احکام وآداب اسلامی؛3-پرورش روحیه ی اعتقادبه نفس واستقلال شخصیت؛4-تقویت احساس کرامت اخلاقی وبرانگیختن عزت نفس؛5-پرورش متعادل عواطف انسانی وهم زیستی مسالمت آمیز؛6-پرورش روحیه ی نظم وانظباط؛7-پرورش روحیه ی مبارزه بابیکارگی،بطالت ومشاغل کاذب. (پ)،اهداف علمی آموزش: 1-تقویت روحیه ی تحقق،تعقل وتفکر،بررسی وتعمق،ونقدوابتکار؛2-پرورش روحیه ی تعلیم وتربیت مستمر؛3-شناخت،پرورش،وهدایت استعدادهای افراد درجهت اعتلای فردوجامعه؛4-شناخت اسرارجهان آفرینش وقوانین طبیعت به عنوان آیات الهی به منظورپیشبرد دانش ومعرفت وتجارب بشری؛5-ترویج زبان وخط فارسی به عنوان زبان وخط رسمی مشترک مردم ایران وآموزش زبان عربی به منظورآشنایی باقرآن ومعارف اسلامی؛6-توسعه ی علوم وفنون ومهارت های موردنیازفردوجامعه؛7-پرورش روحیه ی کتاب خوانی ومطالعه؛8-پرورش روحیه ی مشارکت وهمکاری درفعالیت های گروهی. (ت)،اهداف فرهنگی.هنری: 1-شناخت،پرورش وهدایت ذوق واستعدادهای مختلف هنری وزیبایی شناسی؛2-شناخت زیبایی های جهان آفرینش به عنوان مظاهرجمال الهی؛3-شناخت هنر اسلامی وهنرهای ملی وجهانی مناسب؛4-پرورش روحیه ی حفظ میراث فرهنگی،هنری وتاریخی؛5-شناخت ادب فارسی به عنوان جلوه گاه ذوق هنرومظهر وحدت ملی واجتماعی کشور؛6-شناخت فرهنگ وآداب وسنن مطلوب جامعه ی اسلامی ایران؛7-تقویت روحیه ی احتراز ازرسوم منحط وخرافی. (ث)،اهداف اجتماعی: 1-پرورش روحیه ی پاسداری ازقداست وروابط خانواده برپایه ی حقوق واخلاق اسلامی؛2-پرورش روحیه ی تحقق بخشیدن به قسط اسلامی وپاسداری ازآن؛3-پرورش روحیه ی برادری وتعاون اسلامی،وهمبستگی ملی وفرهنگی وتقویت آن؛4-پرورش روحیه ی امربه معروف ونهی ازمنکربه عنوان وظیفه ای همگانی؛5-پرورش روحیه ی احترام به قانون والتزام به رعایت آن؛6-پرورش روحیه ی مسئولیت پذیری ومشارکت درفعالیت های دینی،فرهنگی واجتماعی؛7-پرورش روحیه ی نظم در روابط فردی واجتماعی؛8-تقویت روحیه ی تولی وتبری؛9-تقویت روحیه ی گذشت،فداکاری وایثاردر روابط اجتماعی. (ج)،اهداف زیستی: 1-تامین سلامت جسمی وبهداشت روانی بافراهم ساختن شرایط مناسب .2-تقویت روحیه ی رعایت بهداشت عمومی وحفظ محیط زیست.3-پرورش روحیه ی توجه به تربیت بدنی به عنوان زمینه ای برای رشد معنوی انسان. (چ)، اهداف سیاسی:1-ارتقای بینش سیا سی بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینه های مختلف منظور، مشارکت آگاهانه درسرنوشت سیاسی کشور.2- پرورش روحیه ی اتحاد اسلامی بین مسلمانان وحمایت از حق طلبان،عدالت خواهان،مظلومانومستضعفان جهان وتقویت روحیه ی مبارزه بامستکبران،             استثمارگران وستمگران براساس ارزش های اسلامی.3- پرورش روحیهی پاسداری از استقلال هم جانبه ی کشورونفی هرگونه ستمگری وستم کشی وسلطه گری وسلطه پذیری.4- پرورش روحیه ی سلحشوری به منظورحفظ کیان اسلام وتقویت بنیه ی دفاعی کشور .5-تقویت  بینش سیاسی نسبت به مسائل ایران وجهان،به ویژه ممالک اسلامی وملل محروم .6-شناخت ترفندها ی استعمار واستکبار جهانی،وضرورت مبارزه با آن.(ح)اهداف اقتصادی:1-توجه اهمیت رشداقتصادی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به رشدتوسعه ی اجتماعی.2-شناخت ارزش قداست کارومعاش حلال.3-مهارت بخشی وایجاد آمادگی وعلاقه از اشتغال مولددربخش های کشاورزی،صنعت وخدمات.4-ایجادروحیه ی ساده زیستی،قناعت وپرهیز ازهرگونه اسراف ومصرف زدگی وتجمل گرایی.5-پرورش روحیه ی انفاق ودستگیری ازمحرومان.6-تقویت روحیه ی عمل به احکام اقتصادی اسلام.7-شناخت حرفه ومشاغل مولدبرای افزایش درآمدملی،رفع بیکاری ووابستگی اقتصادی.8- تقویت روحیه ی مبارزه بابهره کشی اقتصادی ومشاغل خلاف مصالح جامعه ی اسلامی.9-شناخت منابع اقتصادی کشوروشیوه های صحیح استفاده ازآنهاوپرورش روحیه ی حراست ازاموال عمومی وثروت ملی.

گزیده هایی ازعملکردپنهان آموزش وپرورش رسمی:

-هیچ کشاکشی میان دو واژه ی«آموزش»و«پرورش»نیست جزدراذهان آنان که خود دراین مرزبندی های خیالی به توهم واقعی رسیده اند! *** -آموزش وپرورش رسمی حجاب سترگی است میان دانش وبینش.«ذهن» دانش آموزبا«قلب»زندگی هیچ گاه به نقطه ی تلاقی نمی رسندمگرآنکه ازمنطق عددومعیشت مدرک وکمیت هدف به درآیدوآنگاه به کشف وشهودحقیقت نایل می آید. *** -تشویق وتنبیه متعارف درتعلیم وتربیت،ازبنیاد،ریشه ی حقیقت ومعرفت را می زند.آموزشی که برای نمره به دست آیدوپرورشی که برای جایزه حاصل شود،هیچ پایگاهی درذهن وقلب دانش آموزنمی یابد. *** -دانش آموزواقعی کسی است که «دانش آموزی»رابرای غیر«دانش آموزبودن»برمی گزیند.تنهااین دسته ازدانش آموزان می توانندازآسیب های پنهان آموزش وپرورش رسمی مصون بمانند. *** -نظام آموزشی کنونی به مامی آموزدکه چگونه می توان کتاب نخواندوفکرنکرد.این آموزش ازطریق استفاده ی بیش ازحدوحصر ازجزوات درسی وآموزشی،وبه کارگیری روش های نادرست انجام می گیرد. *** -تعلیم وتربیت رسمی،شاگردان راازفضیلت کشف وشهود«حقیقت»به معامله گری درکسب وسود«مدرک»تبدیل می کند. *** -آنچه انسان آزاداندیش وجست وجوگر راتبدیل به موجودی ابله ونادان می کند،آموزش رسمی است به اضافه ی انضباط رسمی!منهای پرورش غیر رسمی. *** -یگانه محصول موفق آموزش وپرورش رسمی همان محوفردیت درنظامی است که دولت ها مالک بلامنازع جسم وروح کودکان شوند. *** -هدف غایی تعلیم وتربیت رسمی دراین است که دانش آموزان را ازشهامت«خودبودن»،مهارت در«خودیابی»وهنر«خوداندیشی»بازدارد.این هدف یگانه هدفی است که تاکنون درهمه ی ابعادتحقق یافته است.

سیمای پنهان آموزش وپرورش به روایت اندیشمندان بزرگ:                                                                                                                                 تعلیموتربیت،عمل اجباری وقهری فردی بر فرد دیگر است؛به نحوی که او راانسانی دست پرورده ی جامعه بار می آورد.تعلیم و تربیت گرایش به استبداد اخلاقی است.که تا درجه ی یک اصل ارتقا یافته است.من متقاعدشده ام که علت اشتیاق مربی به تربیت کودک،غبطه خوردن اوبه پاکی کودک وتمایل به همانندکردن اوباخویش است!به عبارت دیگراومی خواهدکودک را«ضایع»کند. ---»         ((لئوتولستوی))                                                        تعلیم وتربیت جدیدبه عنوان یک مانع جدّی دربرابرتفکرفردی به شمارآمده وبازدارنده ی رشدتفکرمی شود. ---»       ((ارنست دیمنه))                                   

تعلیم وتربیت "تصنعاً-علمی"و"سهواً-سودجو"مناسبات راوارونه می کند.وباشروع ساختمان ازطبقات آن،خودراماهرمی پندارند؛زیراآنچه درآن مسکن می کند،طبقات است نه زیربناوپی ریزی ها. ---»       ((لانیو،خطابه ی نانسی))      اگربه تعلیم وتربیت درجامعه ی خودمان نگاه کنیم،دوعامل کاملاًمتفاوت می بینم:اول ازهمه معلمان،مدیران،طراحان برنامه ی درسی وناظم های مدارس وجود دارند.که وقت خودشان رابه انتقال دانشی که کودکان برای زیستن درجامعه ی صنعتی شده ی مانیازدارند،اختصاص داده اند.آنهامشخصاًبرخوردارازتخیّلی قوی نیستند.وهمین طورهیچ نمی پرسندکه چراآن چیزهارادرس می دهند.توجه اصلی آنهابه انجام شغل خوداست؛یعنی به انتقال دادن تعدادمطالب به حداکثرکودکان باحداقل زمان،هزینه وتلاش ممکن.دوم آنکه تعلیم وتربیت کنونی معطوف به هدفهای تصنّعی باملاکهای بیرونی شکل گرفته است وازنیازهای درونی وفرایندخودجوش بیگانه است.      ((آبراهام مزلو)) ااستشدهاست.(آبراهاممزلو)                    

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 15 شهریور 1396 05:02 ب.ظ
You're so cool! I don't believe I've truly read through a single thing like
this before. So great to discover another person with some unique thoughts on this topic.
Seriously.. many thanks for starting this up.
This website is something that's needed on the web,
someone with a bit of originality!
دوشنبه 5 تیر 1396 07:41 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین
اصل آیا نه کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما
موفق به من مؤمن اما فقط برای
کوتاه در حالی که. من با این حال کردم مشکل خود
را با فراز در منطق و شما خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی
معافیت. در این رویداد شما که می توانید
انجام من می قطعا تا پایان تحت
تاثیر قرار داد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی