تبلیغات
آموزش وپرورش - آموزش و پرورش
 
آموزش وپرورش
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهرا عشوری
مطالب اخیر
دوشنبه 20 آذر 1391

                                           *بسم الله الرحمن الرحیم*                      

                   {آموزش وپرورش}:                                                                                                                                                                                                                     

مقدمه:

همه ی آموزش وپرورش بامشارکت فرددرآگاهی اجتماعی قوم پیش می رود.این فرایندتقریباًدربدوتولدناآگاهانه آغازمی شودوقوای فردرابه طوردایم شکل می دهد.آگاهیش راتشکیل می دهد،عاداتش راشکل می دهد،افکارش راتربیت می کند،واحساسات وعواطفش رابرمی انگیزد.فرد ازطریق این آموزش وپرورش ناآگاهانه به تدریج درمنابع فکری واخلاقی که بشریت موفق به گردآوریشان شده سهیم می گردد.اویکی ازمیراث بران سرمایه یپشتوانه دارتمدن می گردد.رسمی ترین وفنی ترین آموزش وپرورش دنیانیزنمی تواندازاین فرایندعام جان سالم به دربرد؛فقط می تواندآن رادرجهتی خاص سازمان دهدیاتمایزبخشد.تنهاآموزش وپرورش راستین ازطریق تحریک قوای کودک به وسیله ی مقتضیات وضعیت اجتماعی که اوخودرادرآن می یابدانجام می گیرد.ازطریق این مقتضیات اوتحریک می شودکه مانندعضویک اتحادعمل کند،ازتنگنای اولیه ی عمل واحساسش به درآید،وخودراازدیدگاه بهروزی گروهی که به آن تعلق داردبنگرد.اوازطریق پاسخ دیگران به کارهایش پی می بردکه معنی اجتماعی آنهاچیست؟ارزش کارهابرخودشان بازمی تابد.برای مثال:ازطریق پاسخی که به اعمال غریزی کودک داده می شود.                           

                                                                                                                        ))مرامنامه ی آموزشی من،ترجمه ی صفحه ی اول.از جان دیویی.))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

آموزش وپرورش:

                                   

آموزش وپرورش یاتعلیم وتربیت دارای مفهوم یاکاربردگسترده وپیچیده ودرنتیجه مبهمی است.درتعریف این مفهوم نه تنهامیان مردم عادی بلکه میان صاحب نظران تعلیم وتربیت هم اختلاف نظروجوددارد.همچنین فعالیتی مانند:سوادآموزی،کارآموزی،بارآوردن،پروردن،تأدیب،اجتماعی کردن و...نیزجزئی ازآموزش وپرورش محسوب می شوندیاباآنهاهمپوشی دارد.درباره ی مفهوم آموزش وپرورش بایددرنظرداشت که آموزش وپرورش منحصربه فرد،زمانفمکان یاعمل خاصی نیست.یعنی به طورمشخص آموزش وپرورش منحصربه مدرسه،کودکان یاآموزش دروس خاصی نیست بلکه آموزش وپرورش برای همه ودررزمانی ودرهرمکانی است.[زگهواره تاگور].

تعاریف آموزش وپرورش:

 

همان طورکه گفته شدآموزش وپرورش دارای مفهوم وکاربردی گسترده وپیچیده ومبهم است.تاکنون تعریف واحدیاجامع ومانعی ازآموزش وپرورش به دست نیامده است واهل نظرهریک برپایه ی تفکرات وتجربیات خودتعریفی ازآن ارائه داده اند.صاحب نظران ایرانی یامسلمان تعلیم وتربیت درسده های پیشین مانند:امام محمدغزالی هیچکدام درپی تعریف مفهوم آموزش وپرورش نبوده اندوگویااهمیت تعریف این مفهوم رادرک نکرده بودند. درعصر حاضرمتفکران ایرانی مانند:دکترمحمدباقرهوشیار،دکترعیسی صدیق،دکتراسدالله بیژن،امیرحسین آریان پور،استادمرتضی مطهری.دراین باره          اظهارنظرکرده اند.ولی دانشمندان غربی ازدیربازتاکنون تعاریفی ازآموزش وپرورش ارائه داده اند.

برخی ازتعاریف آموزش وپرورش:

 

-محمدباقرهوشیار:آموزش وپرورش مجموعه ی منظمی ازاعمال ورفتاراست.به بیان دیگرآموزش وپرورش فعل وانفعالی است میان دوقطب سیال[آموزگاروفراگیر]که مسبوق به اصلی ومتوجه هدفی ومستلزم برنامه ای است.-جان دیویی:آموزش وپرورش دوباره ساختن یاسازمان دادن تجربه است به منظوراینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند وبرای هدایت وکنترل تجربیات بعدی،فردرابهترقادرسازد.-ژان ژاک روسو:آموزش وپرورش هنریافنی است که به صورت راهنمایی یاحمایت نیروهای طبیعی واستعدادهای فراگیر[متربی]وبارعایت قوانین رشدطبیعی وباهمکاری خودبرای زیستن تحقق می پذیرد.-دانشنامه ی بریتانیکا:ازآن جایی که کودکان بیسوادنادان وغیرمطلع ازفرهنگ جامعه شان به دنیامی آیندبرای یادگیری فرهنگشان ،هنجارهای رفتاری افرادبالغ،یادگیری مهارت ها،یافتن نقششان دراجتماع ورسیدن به اهدافشان نیازبه آموزش دارند.-امیرحسین آریان پور:آموزش وپرورش عبارت است از"فرایندهدایت وجهت دهی عمدی تجارب انسانی".

فلسفه ی آموزش وپرورش:

 

از آنجا که آموزش به کودکان این قابلیت را می دهد که به صورت مستقل به سوی اهداف مورد نظرشان حرکت کنند و هویت ویژه ای در جامعه بیابند،اهمیتی غیر قابل چشم پوش برای فلاسفه دارد.فلسفه آموزش به بررسی ماهیت و اهداف آموزش و ابزارهای آن می پردازد و در ارتباط با نظریه ی آموزش است.نظریه آموزش نوعی نظریه عملی بوده که سعی در فراهم آوردن رهنمود در روشن کردن تمامی جنبه های گوناگون آموزش(اعم از جنبه های تعلیمی،اخلاقی و سیاسی مربوطه)و همچنین ساختار اجتماعی وابسته به آن است.

نظریه های آموزش و پرورش:

نظریه های آموزش وجود چهار چیز رادر فرایند آموزش ضروری فرض می کنند:1.معلم2.دانش آموز3.موضوع درسی4.گروه اجتماعی.که معلم و دانش آموزبه آن تعلق داشته وازطریق آن باهم مرتبط می شوند.نظریه های آموزشی مختلف رامی توان از طریق پاسخی که به سؤالات زیر می دهنداز همدیگرتمیزداد:-هدف آموزشی یک مدرسه چیست واینکه از نظر روانی چگونه دانش آموزانش را به انجام کارهایی که هدف راتحقق می بخشدمتمایل می سازد؟-موضوع درسی چیست،باچه روشهایی تعلیم میشود،مطالب باچه میزان راحتی آموخته میشوندوبه چه راحتی بعدأفراموش میشوند؟دانش آموزان درمدارس مختلف با ترسهای مختلفی روبرومیشوند.تحت چه ترسهایی دانش آموزان به تلاش برای یادگیری مشغول هستندوپاسخ آنهابه این ترسهاچیست؟  باتوجه به این که تقصیرشکست ها را میتوان برگردن نظریه خاص آموزشی استفاده شده نهاد،راه حل ها نیازمندایجاد تغییراتی درنظریه آموزشی می باشد.انتخاب یک نظریه ی آموزشی خاص نیازمندآگاهی کافی نسبت به شرایط خاص یک مدرسه بوده و حکم کلی نمیتوان داد.

تاریخ آموزش و پرورش:

فرآیند آموزش و پرورش از پیدایش انسان برروی زمین آغازشد،هیچ جامعه ی انسانی ای وجود نداشته که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند،درجوامع بدوی آموزش رسمی به شکل امروزی وجودنداشت،درواقع درتمامی فعالیت های روزمره بالغین نقش معلمین رابازی میکردند،درهمه جاکلاس درس بود،انباشتگی دانش درطول زمان باعث شدکه یک نفربالغ نتواندبرتمامی آن مسلط شود،راه حلی که جامعه برای این مشکل پیداکرد آموزش به نوع رسمی بود:مدارسی تشکیل شد و متخصصینی درآنهابه گونه ای مؤثربه انتقال فرهنگ و دانش موجودکمک میکردند.بارشد فزاینده جامعه وزیادشدن پیچیدگی های آن آموزش رسمی به عهده ی مؤسسات خاصی واگذارشد،به علاوه ماهیت آموزش نیزکم کم تغییرکرد:آموزش کمتر و کمتر به زندگی روزمره افرادارتباط پیدامیکرد،انتزاعی ترشده و باعملگرایی فاصله می گرفت.دانش به صورت خیلی فشرده درآمده و این امر به دانش آموزان این قابلیت را می داد که ازفرهنگی که در آن به دنیاآمده اند فراتر رفته و چیزهایی رایادبگیرندکه هرگزنمیتوانستند توسط تجربه مستقیم یاتقلید از افرادبالغ بیاموزند.فرایندآموزش امروزه یکی ازپایه های اساسی پیشرفت جامعه هاشده است و اهمیت روزافزونی پیداکرده است و این خودباعث این شده که کتابها و تحقیقات زیادی در زمینه اهداف،محتوا و نحوه ی بهینه تدریس انجام شود.دردوران مدرن،شاهدشکوفایی فلسفه آموزش و نظریات تعلیمی هستیم و هر مغلم باتوجه به شرایط دانش آموزان کلاسش ازشیوه های مختلف آموزشی استفاده می کند.

آموزش دردنیای اسلام:

آموزش دراسلام ازارزش زیادی برخورداربوده است،بامسلمان شدن مردمان ازنژادهاوجوامع مختلف،آموزش نقش مهمی در تشکیل یک اجتماع به هم پیوسته و جهانی ایفاکرد.تااواسط قرن9میلادی،تقسیم بندی مشخصی از دانش انجام شده بود،علوم به سه دسته تقسیم شده بود:علوم اسلامی،علوم فلسفی- طبیعی،علوم ادبی-هنری.علوم اسلامی به برسی منابع اسلامی مانند:قرآن،احادیث و تفاسیرآن می پرداخت.علوم اسلامی ازنظرفرهنگ ازهمه باارزش تربه حساب می آمد،فلسفه وعلوم طبیعی به اندازه علوم اسلامی مهم دیده می شد،ولی کم کم فضیلت تر دیده می شد.سیستم فضیلت اسلامی درابتدا تأکیدزیادی روی فنون وامورعملی مانند توسعه سیستم های آبیاری،ابداعات کشاورزی،خیاطی،تولیدمحصولات باآهن وفولاد،گسترش تجارت زمینی ودریایی و ساختن اشیاءسفالی داشت.به تدریج وازقرن11میلادی به بعد علاقه به علوم مذهبی به صورت عمده ای جای علوم دیگر را گرفت.علوم یونانی وفلسفه دیگرتنها به صورت خصوصی وبه عده کمی تدریس می شدوهنرهای ادبی به شکل عمده ای روبه کاهش نهادند.از آزادی فکری داده شده به اندیشمندان ونخبگان کاسته شد.علوم غیر دینی وبررسی های پژوهش گرایانه غیردینی دیگر تحمل نمیشدند.این نحوه سیستم آموزشی از ازبکستان امروزی در شرق،تامصردرغرب درطول سالهای 1050تا1250میلادی گسترش پیدا کرد.

آموزش درقدیمی ترین تمدن ها:

تمدن درخاورمیانه دربین رودهای دجله وفرات ودرمصرحدود3000سال قبل ازمیلاد شروع شد.تمدن عمده ی بعدی هزاروپانصد سال بعد در شمال چین زاییده شد.انتقال فرهنگ دراین جوامع پیچیده"نوشتن"راضروری کرد.البته درهیچ زمانی دردوران باستان بیش از20تا30درصدمردان بالغ و تقریبأ10درصد کل جمعیت نمیتوانستند بخوانندوبنویسند.

آموزش درجوامع بدوی:

درجوامع بدوی،آموزش محدودبه انتقال فرهنگ بودوهدف آن پرورش فرزندان به گونه ای بودکه بتواننداعضای خوبی برای گروه یاقبیله شان باشند.یک انسان بدوی دنیارابه شکلثابت وتغییرناپذیرمی دید.برای اوفرهنگ تمام دنیایش راتشکیل می دادواین فرهنگ درانتقالش ازیک نسل به نسل بعدی تنهامقدارکمی تغییرمی کرد.جوامع بدوی تأکیدزیادی روی لزوم پیوستن مناسب افرادبه بدنه قبیله یاگروهشان داشتند.جوامع بدوی اشکال وتنوع فرهنگی زیادی داشته وبیان قوانین عام حاکم برتمامی آنها کارسختی می باشد.ولی به هرحال نکات مشترکی بین فرهنگ های بدوی وجوددارد.افرادغیربالغ درفعالیت های بالغین شرکت می کردند.یادگیری توسط مکانیزم های تقلید،تلاش برای فهمیدن احساسات وانگیزه های افرادبالغ،وتلاش برای شناسایی وتطبیق هویت خودباآنها صورت می گرفت.هنگامی که فردی بالغ می شود،روش آموزش اودگرگون می شود،اودیگرنمی بایست به صورت لحظه ای وغیرمنظم به تقلیدازبالغین بپردازد.بلکه بایدرفتارش رامنظم واستانداردبکند.درهنگام بلوغ برای جداشدن ازمحیط وفضای دوران کودکی،افراد«آیین تشرف»راتجربه می کنند.فردبالغ شده ممکن است به صورت ناگهانی ازخانواده اش جداشودوبه اردوگاهی به همراهافرادتازه بالغ شده دیگرفرستاده شود.دلیل این جدایی این است که فردوابستگی اش رابه خانواده کم کند.وازنظرعاطفی واجتماعی خودش رادرمحیط وسیع ترفرهنگی-قبیله ای بنا نهد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               

                                                                  نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:50 ق.ظ
برای آخرین اخبار شما مجبور به بازدید از اینترنت و در اینترنت من این سایت را به عنوان بهترین سایت برای پیدا کردم
بیشتر به روز رسانی های به روز.
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:18 ق.ظ
با تشکر از شما برای اشتراک گذاری این با همه مردم شما در واقع درک آنچه شما صحبت می کنید تقریبا!
نشانه گذاری شده لطفا علاوه بر این به مناسبت مشاوره از سایت من تماس بگیرید =).
ما ممکن است یک قرارداد تجارت لینک بین ما داشته باشد
دوشنبه 20 شهریور 1396 07:49 ق.ظ
یک شخص اساسا به مقالات قابل توجه من کمک می کند
حالت. این اولین بار است که من وب سایت خود را تا کنون مرور کرده ام؟
من با تجزیه و تحلیل شما ساخته شده برای ایجاد این خاص فوق العاده باور نکردنی شگفت زده کرد.

شغل فوق العاده!
دوشنبه 20 شهریور 1396 07:09 ق.ظ
بی تردید بر این باورند که آنچه شما بیان کردید. به نظر می رسد که علت مورد علاقه شما ساده ترین چیز در شبکه است
آگاه بودن از. من به شما می گویم، من قطعا
ناراحت نشوید در حالی که مردم نگران هستند که آنها فقط نمی دانند.
شما موفق به ضربه ناخن بر روی بالا و تعریف شده است
همه چیز را بدون هیچ عارضه ای کنار بگذارید، مردم می توانند سیگنال بگیرند.
احتمالا بیشتر به دریافت مجدد خواهد رسید با تشکر
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:10 ق.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و طرح جدیدی را باز می کنیم
در جامعه ما وب سایت شما به ما ارائه شده است
با اطلاعات مفید برای کار بر روی شما انجام داده اید
شغل بزرگی و کل جامعه ما خواهد بود سپاسگزار
برای تو.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:21 ب.ظ
I every time used to read paragraph in news papers but
now as I am a user of web therefore from now I am using net for articles, thanks to web.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:31 ب.ظ
Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and your views
are nice designed for new people.
جمعه 16 تیر 1396 06:45 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for fantastic info I was looking for this info
for my mission.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 03:58 ق.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا واقعا نشستن
کاملا با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط
برای while. من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را خوب
به کمک پر کسانی که شکاف. در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا تا پایان مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:01 ب.ظ
I was recommended this blog via my cousin. I'm now not positive whether this submit is written via him as nobody else understand such precise
about my problem. You are incredible! Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی