تبلیغات
آموزش وپرورش - آموزش و پرورش
 
آموزش وپرورش
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهرا عشوری
مطالب اخیر
دوشنبه 20 آذر 1391

                                           *بسم الله الرحمن الرحیم*                      

                   {آموزش وپرورش}:                                                                                                                                                                                                                     

مقدمه:

همه ی آموزش وپرورش بامشارکت فرددرآگاهی اجتماعی قوم پیش می رود.این فرایندتقریباًدربدوتولدناآگاهانه آغازمی شودوقوای فردرابه طوردایم شکل می دهد.آگاهیش راتشکیل می دهد،عاداتش راشکل می دهد،افکارش راتربیت می کند،واحساسات وعواطفش رابرمی انگیزد.فرد ازطریق این آموزش وپرورش ناآگاهانه به تدریج درمنابع فکری واخلاقی که بشریت موفق به گردآوریشان شده سهیم می گردد.اویکی ازمیراث بران سرمایه یپشتوانه دارتمدن می گردد.رسمی ترین وفنی ترین آموزش وپرورش دنیانیزنمی تواندازاین فرایندعام جان سالم به دربرد؛فقط می تواندآن رادرجهتی خاص سازمان دهدیاتمایزبخشد.تنهاآموزش وپرورش راستین ازطریق تحریک قوای کودک به وسیله ی مقتضیات وضعیت اجتماعی که اوخودرادرآن می یابدانجام می گیرد.ازطریق این مقتضیات اوتحریک می شودکه مانندعضویک اتحادعمل کند،ازتنگنای اولیه ی عمل واحساسش به درآید،وخودراازدیدگاه بهروزی گروهی که به آن تعلق داردبنگرد.اوازطریق پاسخ دیگران به کارهایش پی می بردکه معنی اجتماعی آنهاچیست؟ارزش کارهابرخودشان بازمی تابد.برای مثال:ازطریق پاسخی که به اعمال غریزی کودک داده می شود.                           

                                                                                                                        ))مرامنامه ی آموزشی من،ترجمه ی صفحه ی اول.از جان دیویی.))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

آموزش وپرورش:

                                   

آموزش وپرورش یاتعلیم وتربیت دارای مفهوم یاکاربردگسترده وپیچیده ودرنتیجه مبهمی است.درتعریف این مفهوم نه تنهامیان مردم عادی بلکه میان صاحب نظران تعلیم وتربیت هم اختلاف نظروجوددارد.همچنین فعالیتی مانند:سوادآموزی،کارآموزی،بارآوردن،پروردن،تأدیب،اجتماعی کردن و...نیزجزئی ازآموزش وپرورش محسوب می شوندیاباآنهاهمپوشی دارد.درباره ی مفهوم آموزش وپرورش بایددرنظرداشت که آموزش وپرورش منحصربه فرد،زمانفمکان یاعمل خاصی نیست.یعنی به طورمشخص آموزش وپرورش منحصربه مدرسه،کودکان یاآموزش دروس خاصی نیست بلکه آموزش وپرورش برای همه ودررزمانی ودرهرمکانی است.[زگهواره تاگور].

تعاریف آموزش وپرورش:

 

همان طورکه گفته شدآموزش وپرورش دارای مفهوم وکاربردی گسترده وپیچیده ومبهم است.تاکنون تعریف واحدیاجامع ومانعی ازآموزش وپرورش به دست نیامده است واهل نظرهریک برپایه ی تفکرات وتجربیات خودتعریفی ازآن ارائه داده اند.صاحب نظران ایرانی یامسلمان تعلیم وتربیت درسده های پیشین مانند:امام محمدغزالی هیچکدام درپی تعریف مفهوم آموزش وپرورش نبوده اندوگویااهمیت تعریف این مفهوم رادرک نکرده بودند. درعصر حاضرمتفکران ایرانی مانند:دکترمحمدباقرهوشیار،دکترعیسی صدیق،دکتراسدالله بیژن،امیرحسین آریان پور،استادمرتضی مطهری.دراین باره          اظهارنظرکرده اند.ولی دانشمندان غربی ازدیربازتاکنون تعاریفی ازآموزش وپرورش ارائه داده اند.

برخی ازتعاریف آموزش وپرورش:

 

-محمدباقرهوشیار:آموزش وپرورش مجموعه ی منظمی ازاعمال ورفتاراست.به بیان دیگرآموزش وپرورش فعل وانفعالی است میان دوقطب سیال[آموزگاروفراگیر]که مسبوق به اصلی ومتوجه هدفی ومستلزم برنامه ای است.-جان دیویی:آموزش وپرورش دوباره ساختن یاسازمان دادن تجربه است به منظوراینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند وبرای هدایت وکنترل تجربیات بعدی،فردرابهترقادرسازد.-ژان ژاک روسو:آموزش وپرورش هنریافنی است که به صورت راهنمایی یاحمایت نیروهای طبیعی واستعدادهای فراگیر[متربی]وبارعایت قوانین رشدطبیعی وباهمکاری خودبرای زیستن تحقق می پذیرد.-دانشنامه ی بریتانیکا:ازآن جایی که کودکان بیسوادنادان وغیرمطلع ازفرهنگ جامعه شان به دنیامی آیندبرای یادگیری فرهنگشان ،هنجارهای رفتاری افرادبالغ،یادگیری مهارت ها،یافتن نقششان دراجتماع ورسیدن به اهدافشان نیازبه آموزش دارند.-امیرحسین آریان پور:آموزش وپرورش عبارت است از"فرایندهدایت وجهت دهی عمدی تجارب انسانی".

فلسفه ی آموزش وپرورش:

 

از آنجا که آموزش به کودکان این قابلیت را می دهد که به صورت مستقل به سوی اهداف مورد نظرشان حرکت کنند و هویت ویژه ای در جامعه بیابند،اهمیتی غیر قابل چشم پوش برای فلاسفه دارد.فلسفه آموزش به بررسی ماهیت و اهداف آموزش و ابزارهای آن می پردازد و در ارتباط با نظریه ی آموزش است.نظریه آموزش نوعی نظریه عملی بوده که سعی در فراهم آوردن رهنمود در روشن کردن تمامی جنبه های گوناگون آموزش(اعم از جنبه های تعلیمی،اخلاقی و سیاسی مربوطه)و همچنین ساختار اجتماعی وابسته به آن است.

نظریه های آموزش و پرورش:

نظریه های آموزش وجود چهار چیز رادر فرایند آموزش ضروری فرض می کنند:1.معلم2.دانش آموز3.موضوع درسی4.گروه اجتماعی.که معلم و دانش آموزبه آن تعلق داشته وازطریق آن باهم مرتبط می شوند.نظریه های آموزشی مختلف رامی توان از طریق پاسخی که به سؤالات زیر می دهنداز همدیگرتمیزداد:-هدف آموزشی یک مدرسه چیست واینکه از نظر روانی چگونه دانش آموزانش را به انجام کارهایی که هدف راتحقق می بخشدمتمایل می سازد؟-موضوع درسی چیست،باچه روشهایی تعلیم میشود،مطالب باچه میزان راحتی آموخته میشوندوبه چه راحتی بعدأفراموش میشوند؟دانش آموزان درمدارس مختلف با ترسهای مختلفی روبرومیشوند.تحت چه ترسهایی دانش آموزان به تلاش برای یادگیری مشغول هستندوپاسخ آنهابه این ترسهاچیست؟  باتوجه به این که تقصیرشکست ها را میتوان برگردن نظریه خاص آموزشی استفاده شده نهاد،راه حل ها نیازمندایجاد تغییراتی درنظریه آموزشی می باشد.انتخاب یک نظریه ی آموزشی خاص نیازمندآگاهی کافی نسبت به شرایط خاص یک مدرسه بوده و حکم کلی نمیتوان داد.

تاریخ آموزش و پرورش:

فرآیند آموزش و پرورش از پیدایش انسان برروی زمین آغازشد،هیچ جامعه ی انسانی ای وجود نداشته که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند،درجوامع بدوی آموزش رسمی به شکل امروزی وجودنداشت،درواقع درتمامی فعالیت های روزمره بالغین نقش معلمین رابازی میکردند،درهمه جاکلاس درس بود،انباشتگی دانش درطول زمان باعث شدکه یک نفربالغ نتواندبرتمامی آن مسلط شود،راه حلی که جامعه برای این مشکل پیداکرد آموزش به نوع رسمی بود:مدارسی تشکیل شد و متخصصینی درآنهابه گونه ای مؤثربه انتقال فرهنگ و دانش موجودکمک میکردند.بارشد فزاینده جامعه وزیادشدن پیچیدگی های آن آموزش رسمی به عهده ی مؤسسات خاصی واگذارشد،به علاوه ماهیت آموزش نیزکم کم تغییرکرد:آموزش کمتر و کمتر به زندگی روزمره افرادارتباط پیدامیکرد،انتزاعی ترشده و باعملگرایی فاصله می گرفت.دانش به صورت خیلی فشرده درآمده و این امر به دانش آموزان این قابلیت را می داد که ازفرهنگی که در آن به دنیاآمده اند فراتر رفته و چیزهایی رایادبگیرندکه هرگزنمیتوانستند توسط تجربه مستقیم یاتقلید از افرادبالغ بیاموزند.فرایندآموزش امروزه یکی ازپایه های اساسی پیشرفت جامعه هاشده است و اهمیت روزافزونی پیداکرده است و این خودباعث این شده که کتابها و تحقیقات زیادی در زمینه اهداف،محتوا و نحوه ی بهینه تدریس انجام شود.دردوران مدرن،شاهدشکوفایی فلسفه آموزش و نظریات تعلیمی هستیم و هر مغلم باتوجه به شرایط دانش آموزان کلاسش ازشیوه های مختلف آموزشی استفاده می کند.

آموزش دردنیای اسلام:

آموزش دراسلام ازارزش زیادی برخورداربوده است،بامسلمان شدن مردمان ازنژادهاوجوامع مختلف،آموزش نقش مهمی در تشکیل یک اجتماع به هم پیوسته و جهانی ایفاکرد.تااواسط قرن9میلادی،تقسیم بندی مشخصی از دانش انجام شده بود،علوم به سه دسته تقسیم شده بود:علوم اسلامی،علوم فلسفی- طبیعی،علوم ادبی-هنری.علوم اسلامی به برسی منابع اسلامی مانند:قرآن،احادیث و تفاسیرآن می پرداخت.علوم اسلامی ازنظرفرهنگ ازهمه باارزش تربه حساب می آمد،فلسفه وعلوم طبیعی به اندازه علوم اسلامی مهم دیده می شد،ولی کم کم فضیلت تر دیده می شد.سیستم فضیلت اسلامی درابتدا تأکیدزیادی روی فنون وامورعملی مانند توسعه سیستم های آبیاری،ابداعات کشاورزی،خیاطی،تولیدمحصولات باآهن وفولاد،گسترش تجارت زمینی ودریایی و ساختن اشیاءسفالی داشت.به تدریج وازقرن11میلادی به بعد علاقه به علوم مذهبی به صورت عمده ای جای علوم دیگر را گرفت.علوم یونانی وفلسفه دیگرتنها به صورت خصوصی وبه عده کمی تدریس می شدوهنرهای ادبی به شکل عمده ای روبه کاهش نهادند.از آزادی فکری داده شده به اندیشمندان ونخبگان کاسته شد.علوم غیر دینی وبررسی های پژوهش گرایانه غیردینی دیگر تحمل نمیشدند.این نحوه سیستم آموزشی از ازبکستان امروزی در شرق،تامصردرغرب درطول سالهای 1050تا1250میلادی گسترش پیدا کرد.

آموزش درقدیمی ترین تمدن ها:

تمدن درخاورمیانه دربین رودهای دجله وفرات ودرمصرحدود3000سال قبل ازمیلاد شروع شد.تمدن عمده ی بعدی هزاروپانصد سال بعد در شمال چین زاییده شد.انتقال فرهنگ دراین جوامع پیچیده"نوشتن"راضروری کرد.البته درهیچ زمانی دردوران باستان بیش از20تا30درصدمردان بالغ و تقریبأ10درصد کل جمعیت نمیتوانستند بخوانندوبنویسند.

آموزش درجوامع بدوی:

درجوامع بدوی،آموزش محدودبه انتقال فرهنگ بودوهدف آن پرورش فرزندان به گونه ای بودکه بتواننداعضای خوبی برای گروه یاقبیله شان باشند.یک انسان بدوی دنیارابه شکلثابت وتغییرناپذیرمی دید.برای اوفرهنگ تمام دنیایش راتشکیل می دادواین فرهنگ درانتقالش ازیک نسل به نسل بعدی تنهامقدارکمی تغییرمی کرد.جوامع بدوی تأکیدزیادی روی لزوم پیوستن مناسب افرادبه بدنه قبیله یاگروهشان داشتند.جوامع بدوی اشکال وتنوع فرهنگی زیادی داشته وبیان قوانین عام حاکم برتمامی آنها کارسختی می باشد.ولی به هرحال نکات مشترکی بین فرهنگ های بدوی وجوددارد.افرادغیربالغ درفعالیت های بالغین شرکت می کردند.یادگیری توسط مکانیزم های تقلید،تلاش برای فهمیدن احساسات وانگیزه های افرادبالغ،وتلاش برای شناسایی وتطبیق هویت خودباآنها صورت می گرفت.هنگامی که فردی بالغ می شود،روش آموزش اودگرگون می شود،اودیگرنمی بایست به صورت لحظه ای وغیرمنظم به تقلیدازبالغین بپردازد.بلکه بایدرفتارش رامنظم واستانداردبکند.درهنگام بلوغ برای جداشدن ازمحیط وفضای دوران کودکی،افراد«آیین تشرف»راتجربه می کنند.فردبالغ شده ممکن است به صورت ناگهانی ازخانواده اش جداشودوبه اردوگاهی به همراهافرادتازه بالغ شده دیگرفرستاده شود.دلیل این جدایی این است که فردوابستگی اش رابه خانواده کم کند.وازنظرعاطفی واجتماعی خودش رادرمحیط وسیع ترفرهنگی-قبیله ای بنا نهد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               

                                                                  نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 16 آذر 1397 12:09 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
canada discount drugs cialis the best choice cialis woman price cialis per pill cialis sans ordonnance cialis 10mg prix pharmaci purchase once a day cialis enter site natural cialis dose size of cialis cialis italia gratis we use it 50 mg cialis dose
سه شنبه 13 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Really all kinds of helpful information.
cialis rckenschmerzen cialis dosage only best offers cialis use can i take cialis and ecstasy deutschland cialis online prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo al pubblico cialis online napol cialis australian price i recommend cialis generico
سه شنبه 13 آذر 1397 12:32 ب.ظ

Thanks a lot! A lot of info!

order generic cialis online viagra vs cialis dosagem ideal cialis cialis online nederland generic cialis tadalafil cialis lilly tadalafi precios cialis peru cialis tadalafil price cialis per pill cialis therapie
دوشنبه 12 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Lovely write ups, Thank you!
cialis 20mg prix en pharmacie achat cialis en suisse how do cialis pills work cialis usa cost side effects of cialis buy cialis online legal online prescriptions cialis generic cialis pro cuanto cuesta cialis yaho get cheap cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:40 ق.ظ

Helpful material. With thanks!
american pharmacy cialis we use it 50 mg cialis dose cialis canadian drugs cialis online napol where cheapest cialis cialis pills in singapore cialis efficacit cialis generico postepay cialis prezzo in linea basso cialis italia gratis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:35 ق.ظ

Regards. Excellent stuff.
cialis et insomni tadalafil 20mg cialis dosage amounts cialis 5 mg para diabeticos generic for cialis cialis prices buy cialis online cialis mit grapefruitsaft we recommend cialis best buy legalidad de comprar cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:06 ق.ظ

This is nicely said! !
click now buy cialis brand buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg when will generic cialis be available cialis 20 mg effectiveness does cialis cause gout generic low dose cialis click here take cialis buy original cialis only now cialis for sale in us
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:19 ق.ظ

Many thanks, I enjoy this!
american pharmacy cialis cialis 30 day sample cialis coupons cialis generika in deutschland kaufen cialis uk next day wow look it cialis mexico prices on cialis 10 mg we like it cialis price buy cialis online usa cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:54 ق.ظ

Many thanks. Fantastic stuff!
generic cialis at the pharmacy we recommend cialis best buy cialis for sale in europa order generic cialis online tadalafil 5mg deutschland cialis online cialis generique 5 mg cialis generique cialis tablets australia canadian discount cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:32 ق.ظ

Beneficial knowledge. Kudos.
levitra 10 mg prezzo vardenafil buy levitra generic buy levitra levitra online buy levitra levitra without a doctor prescription levitra generic levitra prices buy levitra online
سه شنبه 10 مهر 1397 02:07 ق.ظ

You expressed that effectively.
buying cialis overnight online cialis cialis prezzo al pubblico cialis preise schweiz legalidad de comprar cialis we recommend cheapest cialis cialis super acti callus cialis 10mg prix pharmaci cialis alternative
شنبه 7 مهر 1397 11:55 ب.ظ

Incredible a good deal of superb information.
side effects for cialis india cialis 100mg cost cialis without a doctor's prescription click now cialis from canada safe site to buy cialis online cialis per paypa cialis wir preise prices on cialis 10 mg cialis 20 mg cost cialis generico in farmacia
شنبه 7 مهر 1397 08:31 ب.ظ

Truly many of useful facts!
cialis canada canadian drugs generic cialis venta de cialis canada cialis 5mg prix comprar cialis navarr rezeptfrei cialis apotheke generic cialis with dapoxetine cialis kaufen wo enter site natural cialis cialis mit grapefruitsaft
شنبه 31 شهریور 1397 03:15 ب.ظ

Wow plenty of beneficial advice.
canadian pharmacy world canadian rx world pharmacy Northwest Pharmacy drugs for sale deep web canada medication drugstore online reviews online pharmacies in usa pharmacy onesource canada rx discount canadian pharmacies
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:54 ب.ظ

Great postings. Many thanks.
cialis 20mg preis cf are there generic cialis tadalafil 10 mg buying brand cialis online buy cialis cheap 10 mg import cialis order cialis from india 40 mg cialis what if i take cialis lowest price generic low dose cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:39 ق.ظ

You expressed it perfectly.
cialis with 2 days delivery buy online cialis 5mg cialis wir preise cuanto cuesta cialis yaho buy cialis cheap 10 mg free generic cialis cialis 200 dollar savings card generic cialis soft gels free cialis cialis online napol
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:50 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
drugstore online canada pharmacy canada online pharmacies for men canadian cialis drugstore online canada canadian pharmacies that are legit discount canadian pharmacies canadian online pharmacies rated canadian pharmacies-24h drugs for sale on internet
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:58 ق.ظ

Helpful material. With thanks.
tadalafil 20 mg india cialis 100mg cost cipla cialis online cialis uk next day cialis 5mg billiger cialis y deporte click now cialis from canada look here cialis order on line cialis lilly tadalafi calis
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:49 ق.ظ

Excellent knowledge. Many thanks!
how to order viagra pills where to buy generic viagra online can u buy viagra online order viagra online without a prescription where do you buy viagra where can you buy viagra over the counter buy viagra tablets online buy online pharmacy viagra viagra buy viagra buy viagra online overnight
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:35 ب.ظ

Incredible many of beneficial facts.
cialis 5 mg wow look it cialis mexico cialis kaufen wo cialis uk click here to buy cialis we recommend cheapest cialis prescription doctor cialis buy cialis uk no prescription canadian cialis cialis daily new zealand
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:31 ب.ظ

Reliable advice. Kudos!
cialis vs viagra cialis for bph wow cialis 20 cialis for daily use cialis 10 doctissimo buy cialis online nz achat cialis en itali comprar cialis 10 espa241a cialis for bph sublingual cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:48 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
where can i buy viagra cheap viagra uk online viagra how to get a prescription how to get a viagra prescription purchase viagra online uk how to buy real viagra online where to purchase viagra online viagra uk online where can i buy generic viagra online get viagra online
جمعه 17 فروردین 1397 06:34 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis 5mg order a sample of cialis cialis 05 cialis generika buy cialis uk no prescription cost of cialis cvs viagra or cialis cheap cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis for sale in europa
جمعه 3 فروردین 1397 02:32 ب.ظ

Really lots of good advice.
cialis 10 doctissimo generic cialis tadalafil canadian drugs generic cialis how do cialis pills work cialis australia org costo in farmacia cialis can i take cialis and ecstasy cialis canada on line cialis uk next day cialis y deporte
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:33 ب.ظ

Wow lots of good material.
cialis cost cialis daily dose generic how to purchase cialis on line if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg cut in half 40 mg cialis what if i take cialis 5 effetti collaterali cialis alternative price cialis best cialis tablets australia
یکشنبه 6 اسفند 1396 11:57 ب.ظ
سایت بزرگ شما در اینجا وجود دارد، اما من تعجب کردم اگر شما از هر انجمن جامعه که پوشش را می دانستند
همین موضوع در مورد این موضوع بحث شده؟ من واقعا دوست دارم که بخشی از جامعه باشم که در آن می توانم پیشنهادات دیگری از افراد با تجربه ارائه دهم
که همان علاقه را به اشتراک می گذارند. اگر شما هر گونه پیشنهاد، لطفا اجازه دهید من
می دانم کودوس!
پنجشنبه 7 دی 1396 09:01 ب.ظ
من این صفحه وب را از دوست من دریافت کردم که در مورد این صفحه وب و در لحظه این بار با من به اشتراک گذاشته شد
من از این وب سایت بازدید می کنم و مقالات بسیار مهیج و یا بررسی های اینجا را مطالعه می کنم.
دوشنبه 13 آذر 1396 09:46 ب.ظ
در صورتی که چیزی به طور کامل درک نکرده اید، سؤال های شما واقعا مورد دلخواه است، به جز این نوشتار، فهم دقیقی از آن ندارید.
دوشنبه 6 آذر 1396 10:38 ب.ظ
هوم، به نظر می رسد وبلاگ شما اولین نظر من بود (فوق العاده طولانی)
من حدس می زنم که من آنچه را که من نوشته بودم خلاصه می کنم و کاملا از وبلاگ شما لذت می برم.
من هم یکی از نویسندگان وبلاگنویسی هستم اما هنوز هم همه چیز جدید است.
آیا شما برای اولین بار نویسندگان وبلاگ توصیه می کنید؟

من مطمئنا از آن قدردانی میکنم
جمعه 3 آذر 1396 06:21 ب.ظ
وای! من واقعا از الگو / موضوع لذت بردم
این وب سایت این ساده است، اما موثر است. چند بار آن را دارد
به چالش کشیدن برای به دست آوردن این "تعادل کامل" بین کاربر دوستانه و ظاهر.
باید بگویم که شما با این کار فوق العاده ای انجام داده اید.
همچنین، وبلاگ بسیار سریع برای من در Safari بارگذاری می شود.
وبلاگ بی نظیر!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی