تبلیغات
آموزش وپرورش - .
 
آموزش وپرورش
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهرا عشوری
مطالب اخیر
دوشنبه 20 آذر 1391

بودند؛وتادهه ی1920آموزشگران نظرات خودرادرمورد آن عمق وبسط داده وکوشیده بودندمفاهیمی چون انگیزه،رضایت،وحالت عاطفی راجانشین آن کنند.آنهاهمچنین به تحریک روانشناسان پویابه فکرافتاده بودند که فرایند یادگیری ویاددهی رابیش ازآنکه پیشتر می توانستند،مجموعه ی پیچیده ای ازنیروهای عاطفی،کوششی وشناختی بشمارند.درنتیجه آموزگاران فعالیت کودکان رابیشتر مشاهده ودرک می کردند،جوانب گوناگون رفتارکودکان رابیشتر به یکدیگرارتباط می دادند،به تلاش درجهت بارآوردن افرادی درست وشایسته علاقه ی بیشتری پیدامی کردند،وبه جست وجو درمحیط اجتماعی کودکان ودریافتن تأثیرآن برکارآنان درمدارس گرایش بیشتری نشان می دادند.ازاین رو انضباط درمدارس غیر رسمی ترشد ومدارس عموماًمکانی انسانی تروجذاب تر شدندکه خردسالان وبزرگسالان درآن درکنارهم کارمی کردندواز وقت خود لذت می بردند.تادهه های1940و1950مطالعه ی روانشناختی مناسبات انسان رواج یافته ومحرک های رفتار درکلاس،مناسبات آموزگاروشاگرد،وروانشناسی اجتماعی مدارس موردمطالعه قرارگرفته بود.تأثیراین گرایش برآموزش،افزایش بیشترپیچیدگی آن بود.آموزگاری که درسال1900آموزش دیده بوداینک ناچاربود به مطالعه ی برنامه ای بپردازدکه به طورعمده درزمینه ی مدیریت کلاس درس بود.ازهمتای او درسال1970انتظارمی رفت فراگیرد که چگونه می تواند رشد کودک را دریک محیط اجتماعی رشد دهنده  تسریع کند.

(ب):رشد برخورد ناظر برفعالیت:مدارس قرن نوزدهم هم معرفت وهم شخصیت را پرورش داده بودند.آموزشگران قرن بیستم باهمین مسئولیت ها ادامه دادند؛هرچندک.شیدندحس مشارکت رانیز درآنها واردسازند.آموزشگران قرن بیستم ازاین نکته درک بیشتری داشتند که همچنان که انسان فقط فکرنمی کندبلکه عمل نیزمی کند،کارآموزش وپرورش نیزبایداز تربیت فکری فراتررود وبه جوانان بیاموزدکه چگونه بامسئولیت وکارآیی عمل کنند.هدف آموزگاران درقرن بیستم این بودکه شاگردان راتشویق کنند به جای آنکه صرفاًدانشی کسب کنند،به میزان فهم خود نیزبیفزایند.گرچه آنهارفته رفته پی بردندکه فهم بدون عمل نیزفهم ناکاملی است.دیویی نخستین کسی بودکه این نکته رادریافت.اودرمدرسه ی تجربی اش در شیکاگو(1896-1903)برنامه ای برای اشتغال اجتماعی شاگردان تنظیم کرد.دکرولی  باتنظیم برنامه ی درسی براساس علایق شاگردان ،درمیان نسل بلافاصله پیش وپس ازجنگ جهانی اول در اروپا علاقه ی فراوانی ایجاد کرد.ودردهه های1920و1930 کارمطابق پروژه ای که شاگردان رابیشتر نظراً وگاه عملاً درگیرپی جویی فکری،گردآوری اطلاعات،تجزیه وتحلیل،وعمل متعاقب می ساخت.درمدارس ابتدایی بسیاری ازنقاط جهان موردپسند واقع شد.درانگلیس امیدواری ها درسال 1931 درگزارشی از«شورای سرپرستی آموزش وپرورش»باعنوان مدرسه ی ابتدایی چنین جمع بندی شد:«برنامه ی درسی باید برحسب فعالیت وتجربه اندیشیده شئد،نه براساس دانشی که کسب گردد واطلاعاتی که انباشته شود.»

(ج):جست وجوی مناسبت:عدم مناسبت،عبارتی بود که در قرن بیستم درانتقاد از روش های آموزشی که سنتی بودند یا با نیازهای فردی واجتماعی زمان ارتباطی نداشتند فراوان به کار می رفت.از آنجاکه تغییر،جوهرحیات بود،وآموزش وپرورش جزئی حیاتی وتعیین کننده ازحیات معاصر،ذکربی مناسبتی برای بعضی ازجوانب آموزش وپرورش انتقادی کاری بود.مناسبت به طورسازنده نیز به کار می رفت.به عنوان راهنمایی برای اصلاح رویه ی جاری یا آتی درارتباط با برنامه ی درسی مقوله ی مناسبت ازنیاز به دونوع تغییرحکایت داشت. نخست:دربیشتر دروس،تأکیدازروی کسب اطلاعات به روی درک اصول وسپس چیرگی برشیوه های کارمنتقل شد.گسترش فراوان دامنه ی دانستنی ها،که در قرن بیستم دربیشتر رشته ها اتفاق افتاد وخودرابه نحوی چشمگیر درعلوم نشان داد،منجربه افزایش بسیارمحتوای اطلاعاتی دروس مدارس شد.روزی دریافته شد که بسط نامحدود مواددرسی عملی نیست ودر هرصورت به تسلط برموضوع نمی انجامد.ازاین رو برخی از تهیه کنندگان مواد درسی دردهه ی 1920 تعمیم ها واصول راجزءمهم دروس دانستند.بافهم آنها از ارتباطات ومفاهیم مربوطهشبکه ای پدید آمدکه لب مطلب بود.تمرین فکری حاصل از کاربا آنها وربط دادنشان به یکدیگر آموزش ذهنی اساسی ومهمی بود.ولی به زودی دریافته شد که اصول نیزعادت به تغییر دارند.گاه جای خود را به اصول دیگری می دهند.وخودبی مناسبت جلوه می کنند.آنچه درنظام دروس برجا ماندونسبتاًثابت یافته شد،روش های تحصیل اطلاعات وطرق تجزیه وتحلیل وبیان آنهابود.دومین نوع تغییر:درجهت مناسبت بیشتر،جریانی سودمندی گرایانه بود.آنچه باخوشبختی جوامع اروپایی وامریکایی وجامعه ی ژاپن درنخستین سال های قرن مناسبت پیدا می کرد،عرضه ی خوب افراد فنی بود.ازاین رو به آموزش حرفه ای وتدریس علوم وریاضیات توجه فراوانی شد.زبان های لاتین و یونانی که درقرن نوزدهم در رأس دروس دبیرستانی قرارداشتند،کم کم رنگ باختندوجای خودرا به زبان های ملی دادند.درسال های 1930 رکوداقتصادی وپیوستگی روزافزون آموزش وپرورش وسیاست موجب آن شدکه مطالعه ی مسائل اجتماعی اهمیت بیشتری پیداکند.درنتیجه علوم اجتماعی رفته رفته درهمه ی سطوح آموزش نقش بزرگتری ایفاکردند.گسترش سریع آموزش علوم درسطوح متوسطه وعالی در دهه های 1950و1960 هم درکشورهای پیشرفته وهم در کشورهای کم پیشرفته باشناسایی سودمندی علوم در دفاع ملی وپیشرفت صنعتی پیوند داشت.گسترش آموزش به ویژه آموزش عالی در همین دوره عموماًبه نوعی برنامه ریزی ملی ربط داده می شدکه امیدمی رفت ازطریق آن مفیدترین انواع وسطوح نیروی انسانی تولیدگردد.

رشدآموزش وپرورش به عنوان یک حرفه اساساً دستاورد قرن بیستم بوده است.همزمان شدن دو جنبش هربارتی ومطالعه ی کودک بایکدیگر دراوان چرخش قرن مجموعه یو رشد یابنده ای از دانش هارا ازطریق پژوهش،کارآموزشی ونظریات مختلف فراهم آورد که با وضع متغیرزمانه مناسبت داشتند.باگسترش بعدی روانشناسی تربیتی وسپس بااضافاتی ازجامعه شناسی تربیتی،این مجموعه رشدپیداکرد.مطالعه ی آموزش وپرورش نیز مانند تحصیل در رشته های مهندسی وپزشکی معمولاًدرنهادهایی انجام گرفته که کارشان تعلیم وتأمین نفربرای این حرفه بوده است.از این رو نیازهای کارآموزش معمولاً بر کیفیت پژوهش وتفکری که با مطالعه ی آموزش وپرورش همراه گشته اثرداشته است.این ازلحاظ مناسبت،عملی متقابل بوده است.درحالی که نیازهای حرفه،نظریه پردازان وپژوهشگران را به کلاس درس نزدیک نگه داشته است،اینان خود به آموزگاران یاری داده اند که از دستورالعمل های سنتی کارآموزش که معمولاًبه پیروی ازحرفه ای محافظه کارانه گرایش دارند سربرتابند.تأثیرکلی نتیجتاً این بوده است که رفته رفته در طول قرن بیستم تغییری بسیار چشمگیر درمیزان کفایت ونوع علایق حرفه ی آموزش رخ داده است.بارواج مطالعه ی آموزش وپرورش درکشورهای غربی،نفوذ مدارس نوع غربی نیز به سرعت در سراسر جهان پخش شد.درکشورهای غیر غربی به ندرت مدرسه ای بومی تا میانه ی قرن دوام آورد.یا اگر در جاهایی مانند کشورهای اسلامی وهندوستان دوام آورد،نفوذش بسیارمحدودشد،جنبه ی تخصصی پیدا کرد وازرقبای غربی خود عقب ماند.مدرسه ی غربی باسطوح تحصیلی وشیوه های کاری به دقت طرح ریزی شده اش،بامعلمان ومدیران سلسله مراتبی اش،وبامعیارهاوگواهینامه هاومراحل تحصیلی زود دریافتنی اش الگویی مناسب برای آموزش وپرورش همگانی فراهم آورد.این الگو به آسانی قابل فهم ودرک وقابل صدور بود.مهاجران اروپایی وامریکایی وکارگزاران استعماربه اخذ آن درسراسرجهان کمک کردند.کشورهای غیرمستعمره ای مانند ژاپن،چین،تایلند و ترکیه نیزآن را مجدانه خواستندوجذب کردند.این الگو برای رشدملی اصلاًابزاری ضروری دانسته شد،وپا گرفت چون به یک نیاز پاسخ داد.در مدرسه غربی،آموزش وپروش به شکلی منظم،نهادی گشته وبسته بندی شده بود.ازاین رو به سهولت قابل توزیع در میان مردمانی بودکه در سراسرجهان خواستارش بودند.بااین حال الگوی نامش ناپذیری نبود.گرچه ثابت بود و منتقدانش می گفتند:از بس به کار رفته است جز کالبدی مرده از آن برجا نمانده است،ولی با وجود این درمحیط جدید قابل تعدیل ودر زادگاهش قابل اصلاح بود.می شد برای مشتریان تازه ی آن،هم الگوی پاگرفته را صادر کرد و هم نوآوری های اصلاحگران را.آنچه جهان به دست می آورد،صرفاًماشینی برای انتقال آموزش وپرورش به صورتی منظم نبود؛وصرفاًدرتخته ی سیاه،ساعت ورزش،هنرستان های فنی،مدیروناظم،ودبستان ودبیرستان خلاصه نمی شد.ابزاری بودباقدرتی قابل ملاحظه،نه خدایی زاییده ی ماشین بلکه ماشینی فرستاده ی خدایان[خدا]،که امکان می داد فرصت های معمولی آدم های عادی به سرعت گسترش یابد ونیرو وارزش درجهان اقتصادی واجتماعی وسیاسی ما از زوایای تازه ای مطرح گردد.

                وسخن آخر:

                    الهی،چون توانستم،ندانستم و چون دانستم ،نتوانستم.

                    آه از این علم ناآموخته ،گاه درو غرقم ،گاه از او سوختم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «خواجه عبدالله انصاری»

   منابع :

1.تاریخ آموزش وپرورش درقرن بیستم.نویسنده:و.ف.کانل- ترجمه ی،حسن افشار.

2.راهنمای عوامل اجرایی دوره های آموزش خانواده.تألیف:اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی(دانشگاه تهران)مدیریت آموزش،تحقیقات وتألیفات(گروه آموزشی).

3.نیمه ی پنهان آموزش وپرورش رسمی.تألیف:دکترعبدالعظیم کریمی.

4.سایت:ویکی پدیا«Wikipedia».

5.مرامنامه ی آموزشی من(ترجمه ی صفحه ی اول)از جان دیویی(1897).                                                                                                                                                                                                    نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 5 تیر 1396 01:49 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا نه
کار کاملا با من پس از برخی از
زمان. جایی درون جملات شما در واقع قادر به من
مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.

من هنوز مشکل خود را با فراز در
مفروضات و شما خواهد را سادگی به پر
همه کسانی معافیت. در این
رویداد شما در واقع که می توانید انجام من خواهد بدون شک تا پایان
تحت تاثیر قرار داد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی